ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಳುತ ( 3 , 3 )
ಳುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಳುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಳುತ್ತಲಿವನು ( 1 , 1 )
ಳುತ್ತುಂಗ ( 1 , 1 )
ಳುತ್ಸವದಿಂದಿದ್ದನೆ ( 1 , 1 )
ಳುದಿಸಲದರೊಳು ( 1 , 1 )
ಳುದಿಸಿದುವು ( 1 , 1 )
ಳುದಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಳುದ್ಧರಿಸ ( 1 , 1 )
ಳುದ್ಧರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಳುನ್ನತದ ( 1 , 1 )
ಳುನ್ನತವಾಗಿಹವು ( 1 , 1 )
ಳುಪದೇಶಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಳುಪಮರಿಲ್ಲೆಂದರುಪಿದುಪಕಾರಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಳುಪ್ಪರಿಗೆಯೇರಿ ( 1 , 1 )
ಳುರುಳಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಳುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಳೆ ( 1 , 1 )
ಳೆಡಬಿಡದೆರೆವೋಂ ( 1 , 1 )
ಳೆಣಿಕಿಯಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಳೆಣಿಸದಿರು ( 1 , 1 )
ಳೆಂತು ( 2 , 2 )
ಳೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಳೆತ್ತಿಣಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಳೆಂದ ( 1 , 1 )
ಳೆಂದು ( 2 , 2 )
ಳೆನಗಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಳೆನಿಸುವುದೀ ( 1 , 1 )
ಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಳೆನ್ನುವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಳೆನ್ನೊಳೆಳ್ಳನಿತುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಳೆಂಬೋಪಾಸನ ( 1 , 1 )
ಳೆರಗಿ ( 1 , 1 )
ಳೆರಡ ( 1 , 1 )
ಳೆರಡು ( 1 , 1 )
ಳೆಲವೊ ( 1 , 1 )
ಳೆಲ್ಲರನು ( 1 , 1 )
ಳೆಲ್ಲರಮಾನಸರುಲ್ಲಾಸವೂ ( 1 , 1 )
ಳೆಷ್ಟು ( 1 , 1 )
ಳೆಸಗುವುದು ( 1 , 1 )
ಳೇಕಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಳೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಳೇನ ( 1 , 1 )
ಳೇನು ( 4 , 3 )
ಳೇರಿದ ( 1 , 1 )
ಳೈಕ್ಯವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಳೊಗೆದುಗೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಳೊದಗಲೆನಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ಳೊದಗಿರುವ ( 1 , 1 )