ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಯಜ್ಞಪುರುಷಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಫಲವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಫಲವು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಭುಕುವು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಭೋಜನವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಮೂರುತಿ ( 2 , 2 )
ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಯಜ್ಞಾನು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕಾ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞರಕ್ಷಣೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವ ( 6 , 3 )
ಯಜ್ಞವನಡೆಸಿದ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವನುಧ್ಧರಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವನ್ನುಕೊಟ್ಟೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವರಾಹ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವರಾಹನೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವಾಗದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವಾಟಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವಾಟಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವು ( 2 , 2 )
ಯಜ್ಞವೃಂದ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವೆನಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವೆಂಬರೋ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞವ್ಯಾಪಕನ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಶಿಕ್ಷಾಮಿತ್ರ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಸಕಲವೂ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಸಾಧನ ( 2 , 2 )
ಯಜ್ಞಸೂತ್ರವ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಸೇನೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಹೀನರಾದರು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾಕರನೇ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾಂತದಿಬಿಡೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾದತ್ತ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾದೇವಿಯರರಂಗನು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾನೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾಭಿದನೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾಭಿಧನು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾರಂಭಕೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾರ್ಪಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಾವಳಿ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞೇಶ ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞೇಶಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ( 1 , 1 )