ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಇಚ್ಛಜಪಿತ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾ ( 3 , 3 )
ಇಚ್ಛಾಉಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾಕ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾನುಸಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾನುಸಾರದಿಂದಿರುವ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವೇಲಭಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾಪ್ರಸಾದದಿಂಅಪರೋಕ್ಷಮೋಕ್ಷಗಳು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಾರೂಪ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಪರಿಗೆಹಿತದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸದಿಹ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸದೆ ( 2 , 2 )
ಇಚ್ಛಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸಿದಂಥ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸಿದಾ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸುವದು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸುವರು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛಿಸುವೆನು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆ ( 10 , 8 )
ಇಚ್ಛೆಕಾರ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಗಳೊಳಿರ್ದಸರಳಜೀವನಪಿಡಿದು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಗಾರ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಗೊಂಡವನಿವನೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಗೊಳಗಾಗದಿರಲೊ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಗೊಳ್ಳದ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಮಾಡಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯ ( 3 , 3 )
ಇಚ್ಛೆಯಂತಿರ್ದು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯನರಿತು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯನು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯನೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯರಿತು ( 2 , 2 )
ಇಚ್ಛೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಂ ( 2 , 2 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ( 6 , 6 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲಿ ( 8 , 7 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲವೇ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆಯು ( 2 , 2 )
ಇಚ್ಛೆಲಿಹ ( 1 , 1 )
ಇಚ್ಛೆುಂದಾತಿರುಪತಿಯ ( 1 , 1 )