ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಗರ್ಪಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷದೇವಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನ ( 23 , 11 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನಬಂಟನೆನೆವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನರಸಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನಿಗಿತ್ತನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನೀತನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನು ( 4 , 3 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನೆ ( 10 , 9 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷನೊಂದೆನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಪ್ರಿಯನಾದ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಯರೊಲುಮೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಯಿಂಬು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಾನಂತರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ( 8 , 8 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯ ( 3 , 3 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯರು ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯರೆಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯೇ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಘ್ರಿಗಳನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಘ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಡದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾತನೆಬಿಂಬದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾದಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾದೊಳಗತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾನನ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾನನರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾನನಸಿರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾನನೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜಾನನೆಯೊಡವೆರಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾನಾಭಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಪತಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಪ್ತರ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಬಕ ( 2 , 2 )
ಅಂಬುಜಾಂಬಕಿ ( 4 , 4 )
ಅಂಬುಜಾಂಬಕಿಗೊಲಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಬಕೆ ( 2 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಬನಂಘ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಬಳ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಂಬುಕನೇಉಂಬುಡುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಯತಾಕ್ಷಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಲಧರಬಿಂಬಫಲಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ಅಂಬುಜಾಲಯಪತಿರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಗೆ ( 1 , 1 )