ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸ'ಯುತಲೆ ( 1 , 1 )
ಸ'ಸದಿರು ( 1 , 1 )
ಸ'ಸದೆ ( 1 , 1 )
ಸ'ಸ್ತರಿಸಿಸಿರಿಚನ್ನಪುರಿಯಲ್ಲೀ ( 1 , 1 )
ಸ'ುದ್ದು ( 1 , 1 )
ಸ'ುೀರ ( 1 , 1 )
ಸಂ(ಕಂ)ಸದನನೆ ( 1 , 1 )
ಸ(ತ್ತ್ವ) ( 2 , 2 )
ಸ(ಹ) ( 1 , 1 )
ಸ(ಹ)- ( 1 , 1 )
ಸ[ಲಹು] ( 1 , 1 )
ಸ[ಲಿಸಿ]ದಿನೆಟ್ಟನಡವಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಂ330 ( 1 , 1 )
ಸÀಕಲಲೋಕ ( 1 , 1 )
ಸÀಂಗವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಸÀತತ ( 1 , 1 )
ಸÀತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸÀಂದಣಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಸÀಪದಿ ( 1 , 1 )
ಸÀಮನೋ ( 1 , 1 )
ಸÀಂಮಿಳಿತ ( 1 , 1 )
ಸÁರ ( 1 , 1 )
ಸÀರಸಿಜಾಕ್ಷನ ( 1 , 1 )
ಸÀರುವರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಸÀವಚರಣ ( 1 , 1 )
ಸÀವಿದುತಮ್ಮಂಗವ ( 1 , 1 )
ಸÀಹ್ಲಾದ ( 1 , 1 )
ಸÀು-ಮ್ಮಾನದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸËಖ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಸÉಳಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಸÉೀನಾಧಿಪತಿ ( 1 , 1 )
ಸÉೀವಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಸÉೂೀಂಕು ( 1 , 1 )
ಸÉೂೀಸಿಲಿ ( 1 , 1 )
ಸÉ್ತೂೀಮೆ ( 1 , 1 )
ಸgಸಿಜಾಕ್ಷಗೆ ( 1 , 1 )
ಸºಸ್ರ ( 1 , 1 )
ಸಅನುಭವದ ( 1 , 1 )
ಸಅಂಶರು ( 1 , 1 )
ಸಆತ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಸಕ ( 2 , 1 )
ಸಕ- ( 1 , 1 )
ಸಂಕÀರುಷಣನೆ ( 1 , 1 )
ಸಕÀಲಕಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಸಕÀಲಾಭೀಷ್ಟಗಳ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟ ( 64 , 31 )
ಸಂಕಟಕೆ ( 1 , 1 )
ಸಂಕಟಗಳ ( 4 , 4 )
ಸಂಕಟಗಳನೆ ( 2 , 1 )
ಸಂಕಟಗಳೆಂಬೀ---- ( 1 , 1 )