ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶಂಕರನಸಖನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಹುಲುಮತಂಗಳಜರಿದುಮಾಯಿಗಳಗೆಲಿದು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಾ ( 7 , 4 )
ಶಂಕರನಾ1 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಾತ್ಮಸಖಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಾಯಕಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಾರಾಯಣನೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಾರಾಯಣರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಿರಲಿಕ್ಕೆಕಾಮದಕಳವಳಿಕೇಕೆಪxmಟ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನಿರಲು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನೀತಾ5 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನೀಶಾನ್ಯನೋಳರ್ಚಿತರಾರೈಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನು ( 6 , 5 )
ಶಂಕರನುಕ್ತಿಗೆರವಾಗುತಿಹನು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನುತ ( 7 , 7 )
ಶಂಕರನುತಪಾದ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನುತಪೂಜಿತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನುತಸರ್ವತ್ರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನುತಿಪಾತ್ರನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನುಶಂಕರನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನೂ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನೆ ( 13 , 12 )
ಶಂಕರನೆಂದೆನಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನೇ ( 5 , 5 )
ಶಂಕರನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರನೊಳು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಪೂಜಿತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಪ್ರಿಯ ( 2 , 2 )
ಶಂಕರಪ್ರಿಯಕರಿ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಪ್ರಿಯನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಪ್ರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಬೋಧಸದ್ಗುರು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಬೋಧಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಭೋಧವಿದುವೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಮಿತ್ರಗೆ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರಾಯ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರಾರ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರಿಂದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರೂಪ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರೂಪಈ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರೂಪಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರರೆಲ್ಲರೂ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಲಿಂಗ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರವಿಯತ್ಕೇಶಕರುಣಾಲಯಹೃತಪಶುಪಾಶಧೃತಶೂಲ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಸಖನೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲದೆ6 ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಸಖಾ ( 1 , 1 )
ಶಂಕರಸುತ ( 1 , 1 )