ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ವಕ್ರಗತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಗಮನೆಯೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರತುಂಡ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರತುಂಡನು ( 1 , 1 )
ವಕ್ರತುಂಡನೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರತುಂಡನೆಂಬರೊ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರತುಂಡಾ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರದವರು ( 1 , 1 )
ವಕ್ರನಖನೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರನೃಪಾಲಕುಲಶಮನನೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರನೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಬುದ್ಧಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಮತಿಯದ್ರುಹಿಣ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಮನದವನಾದ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಮಾರ್ಗವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಮಾರ್ಗಳೋ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಮುರೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಯುಕುತಿಗಳನು ( 1 , 1 )
ವಕ್ರವ ( 2 , 2 )
ವಕ್ರವದನಾ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರವನ್ನು ( 1 , 1 )
ವಕ್ರವಲೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರವಿಲ್ಲದೆ ( 2 , 2 )
ವಕ್ರಾ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ವಕ್ರಾಳಕ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರೆಗೊಲಿದವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ರೆಯ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷ ( 26 , 20 )
ವಕ್ಷಕರ್ಣನಖಸ್ಕಂದಾರು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಕೆ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಷಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಘನ್ನ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷಘಾತವಾಗಲು ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷತಾಡನ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷದಲಿ ( 3 , 3 )
ವಕ್ಷದಲ್ಲಿರಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷದವನಾವನೆಅಖಿಳಜಗವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷದಿ ( 9 , 9 )
ವಕ್ಷದೊಳಿರುವ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷದೊಳು ( 3 , 2 )
ವಕ್ಷದೊಳ್ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಷನ ( 3 , 3 )
ವಕ್ಷನಾ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷನಿಲಯೆ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷನೀ ( 1 , 1 )
ವಕ್ಷನೆ ( 2 , 2 )
ವಕ್ಷಯವಾಗಿರಲು ( 1 , 1 )