ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಳಾಳುಕನ ( 1 , 1 )
ಳಾಳೂಕ ( 1 , 1 )
ಳಿಕ್ಕಿದನ್ನವನುಂಡದೇನು ( 1 , 1 )
ಳಿಂಗ ( 3 , 3 )
ಳಿಂಗನ ( 1 , 1 )
ಳಿಂಗನ್ನ್ಹೆಡೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಳಿಟ್ಟ ( 2 , 2 )
ಳಿಟ್ಟು ( 5 , 5 )
ಳಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಳಿದ ( 6 , 6 )
ಳಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಳಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಳಿದಿರಡೆ ( 1 , 1 )
ಳಿದು ( 2 , 2 )
ಳಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಳಿದ್ದರೂ ( 1 , 1 )
ಳಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಳಿನಿತಾಸೆಯೆನಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಳಿನ್ನಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಳಿನ್ನು ( 2 , 2 )
ಳಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಳಿಂಬಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಳಿಯೊ ( 1 , 1 )
ಳಿರದ ( 1 , 1 )
ಳಿರವ ( 1 , 1 )
ಳಿರಳೂ ( 1 , 1 )
ಳಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಳಿರುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಳಿರುವ ( 3 , 2 )
ಳಿರುವೆ ( 2 , 1 )
ಳಿರೆ ( 1 , 1 )
ಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ( 2 , 2 )
ಳಿವಿವರಮಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಳಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ಳೀಗ ( 1 , 1 )
ಳೀದರ್ಜುನÀಗೇಳಿದ ( 1 , 1 )
ಳೀಪುರ ( 1 , 1 )
ಳೀರಡಿ ( 1 , 1 )
ಳೀರಸಾಲ ( 1 , 1 )
ಳು ( 2 , 2 )
ಳುಕದೆ ( 1 , 1 )
ಳುಕ್ಕೇರಿ ( 1 , 1 )
ಳುಕ್ತ ( 1 , 1 )
ಳುಗಳ ( 1 , 1 )
ಳುಗಳನೆಲ್ಯೂ ( 1 , 1 )
ಳುಂಡು ( 1 , 1 )
ಳುಡುಪ ( 1 , 1 )
ಳುಂಣಲೀಯದು ( 1 , 1 )
ಳುಣಿಸಿ ( 2 , 2 )