ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಲಕುಮಿನಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಲಕುಮಿನಲ್ಲ-ಒಂದು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿನಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿನಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿನಾರಾಯಣ ( 5 , 3 )
ಲಕುಮಿನಾರಾಯಣನ ( 2 , 2 )
ಲಕುಮಿನಾರಾಯಣಶರಣ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಪತಿ ( 5 , 3 )
ಲಕುಮಿಪತಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಪತೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಪುರದಲಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಪ್ರಾಣಪತಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯ ( 21 , 16 )
ಲಕುಮಿಯಅಂಕದಲ್ಲಿಹೊ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯಅಮಲ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯನೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯನೆತ್ತಿದಶುಭಚಿನ್ನವಕ್ಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯನೇ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯಭಿಮಾನಿಗಳನಂತ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯರಸ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯರಸನ ( 2 , 2 )
ಲಕುಮಿಯರಾಯ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯವೆರಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯವೇರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯಳ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯಾಗಿ- ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯಾಲಂಗಿಪ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯಿಲ್ಲೀ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯು ( 3 , 2 )
ಲಕುಮಿಯುಬೆರಗಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯುವಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯೆಮುತ್ತು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಯೊಡನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕುಮಿರಮಣ ( 3 , 3 )
ಲಕುಮಿರಮಣನ ( 2 , 2 )
ಲಕುಮಿರಮಣಾನಂದೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿರೂಪಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಲೋಲಕೃಪಾರಸತರಾಂಗಿತಾಪಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿವರ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿವರಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭ ( 3 , 2 )
ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭನೆ ( 2 , 2 )
ಲಕುಮಿವಾಸುದೇವಗೆ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿವಿಷ್ಣು ( 1 , 1 )
ಲಕುಮಿಶಾ ( 1 , 1 )
ಲಕುಮೀ ( 9 , 9 )