ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಫಣಿಪನ್ನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಬದ್ಧಕಟಿವಿಗತಲೋಭಹೃದ್ಯಜನದುರಿತಭಿದ್ಯ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಬಾಣವನ್ನು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಮಂಚಶಯನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಮೃಡ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪವೇಣಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಶುಕಸಂಕ್ರಂದಕಾಮಾರ್ಕ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಾ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪಾಲಂಕಾರ ( 2 , 2 )
ಫಣಿಪಾಸನ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪೇಂದ್ರಾ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಪೇಶ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಫಣವ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಬಂಧಯುತಂ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಭೂ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಭೂಧರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಭೂಷ ( 2 , 2 )
ಫಣಿಭೂಷಣ ( 4 , 3 )
ಫಣಿಭೂಷಣನೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಭೂಷನೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಭೂಷಿತ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮಕುಟ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮಣಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮಣಿಗಣ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮದ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮಾಲಾ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮಾಲಾನಂತ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮೇಲ್ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಮ್ಯಾಲ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯ ( 18 , 11 )
ಫಣಿಯಕಪಿಶಿರೋಮಣಿಯ-1 ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಕ್ಷನಂಗನೆಯರು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಂತೆ ( 3 , 3 )
ಫಣಿಯಂತೆ43 ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯನು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯನ್ಯಾರೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಲಿ ( 4 , 3 )
ಫಣಿಯಲಿಟ್ಟುವೈಭವದಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಲಿಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಲಿಂದು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಲೀ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಲ್ಲಿ ( 5 , 4 )
ಫಣಿಯಲ್ಲಿಕ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಾ ( 4 , 3 )
ಫಣಿಯಾಗಣ್ಣಿ ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯಾಭರಣವು ( 1 , 1 )
ಫಣಿಯು ( 2 , 2 )
ಫಣಿಯುಂಟೆ? ( 1 , 1 )