ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಪಅಧೋಕ್ಷಜನ ( 1 , 1 )
ಪಅನುದಿನ ( 1 , 1 )
ಪಅನುಭವ ( 1 , 1 )
ಪಅನ್ನದಾನ ( 1 , 1 )
ಪಅನ್ನಪಾನದಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪಅನ್ನಮದ ( 1 , 1 )
ಪಅಪಮಾನ ( 1 , 1 )
ಪಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಬರೀಷನು ( 1 , 1 )
ಪಅಂಬಾಧವ ( 1 , 1 )
ಪಅಂಬುಜೋದ್ಭವನು ( 1 , 1 )
ಪಅಂಬೆಗಾಲಿಡು ( 1 , 1 )
ಪಅಮರೇಂದ್ರವಂದಿತನೆ ( 1 , 1 )
ಪಅಮೃತ ( 1 , 1 )
ಪಅರದೃಷ್ಟಿಹಾಕಲು ( 1 , 1 )
ಪಅರವಿಂದ ( 1 , 1 )
ಪಅರಸಿ ( 1 , 1 )
ಪಅರಳೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಪಅರಳೆಲೆಮಾಗಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಪಅರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಪಅರಿವು ( 1 , 1 )
ಪಅರುಣಪಲ್ಲವಪಾದಯುಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಪಅರುಣೋದಯಲೆದ್ದು ( 2 , 1 )
ಪಅರ್ಜುನಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಪಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಪಅಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಪಅಶೇಷ ( 2 , 1 )
ಪಅಷ್ಟ ( 1 , 1 )
ಪಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಿ ( 1 , 1 )
ಪಅಸಮ ( 1 , 1 )
ಪಅಸಿತ ( 1 , 1 )
ಪಅಸುರ ( 1 , 1 )
ಪಅಹಂಕಾರವನು ( 1 , 1 )
ಪಆ ( 3 , 2 )
ಪಆಗಾಮಿಸಂಚಿತಭೊಗಗಳುಳ್ಳಭವ-ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಆಜಸುರಾದಿಗಳಿಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಪಆಡ ( 1 , 1 )
ಪಆಡುಲಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಪಆತುರದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿತ್ಯ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರ'ತಳೆ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿಮೂಲವಿಗ್ರಹ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿಯಲಿಯಾದ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿಯಲೊಬ್ಬ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿಯೊಳ್ ( 1 , 1 )
ಪಆದಿಶೇಷ್ಟನು ( 1 , 1 )
ಪಆಧಾರ ( 1 , 1 )
ಪಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ( 1 , 1 )
ಪಆನಂದಭರಿತಗೆ ( 1 , 1 )