ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದಕ್ಕುವೋನಲ್ಲೆಂದರು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷ ( 33 , 20 )
ದಕ್ಷಆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಕುಮಾರಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಕುವರಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಕುವರಿಯೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಕೃತಮುಖಭಂಗ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಗಂಗೆಂದು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಗೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಣಾ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಣಾಕ್ಷಿಗ-ಸ್ಥಂಭರೂಪಿಯೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಣಾದೇವ್ಯೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಣೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷತೆಯು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷನಖವಜ್ರಿರಿಪುಪಕ್ಷದಹಿಸು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನತೋರ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನಹುದೊ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನಹುದೋ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನಾಗಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನಿವನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನೀತಗೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನುಹರಿನಿನ್ನದಯದಿಮದುವೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನೆ ( 4 , 3 )
ದಕ್ಷನೆನಿಸದೆದೀಕ್ಷಿತ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನೆನಿಸುವನಿಗೇ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷನ್ನ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಪಾಶ್ರ್ವದಲಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಪಾಶ್ರ್ವಪರೇಶ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಪೊನ್ನ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಯು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಭಾಗದಿಶ್ರೀ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಭುಜದಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಮರ್ದನ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಮುಖಾಂತರ ( 2 , 2 )
ದಕ್ಷಮೂರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷರದಲಿ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷರು ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷರೆನಿಸಿಹ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಶಿಷ್ಟಮೂಲ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಸುತೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಸುತೆಗೆ ( 1 , 1 )
ದಕ್ಷಸುತೆಯು ( 1 , 1 )