ಒಟ್ಟು 1 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ದಾಸರು , 1 ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಇಂದು ಸ್ತವನ ಮಾಡಿರೊ | ನಿತ್ಯ ಪ ವೈರಿ | ದಿನಾಂತ ವೃಷಭನೇರಿ | ಲಾಲಿಪ ಮಹಿಮ 1 ಸುರಜನತೆ ಪ್ರೀತ ಸರ್ವದ | ಅಸುರ ವೈರಿಯು ನೇಮದಿಂದ | ದಶರುದ್ರರೊಳು ಬಲು ಗುಣವಂತ 2 ದಕ್ಷ ಪ್ರಜೇಶ್ವರನಧ್ವರ | ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಮೂರ್ತಿ | ಮೋಕ್ಷಕೆ ಮನಸು ಕೊಡುವ | ನಿಟಲೇಕ್ಷವಂತ ಶಾಂತ 3 ಡಮರುಗ ಪಾಣಿ | ಶರಗದ್ದುಗೆ ಸುಮೇರುವೇದಾ | ತುರಗವಾಗಿರಲಂದು ಅಂದದಿ4 ಓಡಿಸಿ ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ | ಶಮೆ ದಮೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಪ ಧೀರ 5
--------------
ವಿಜಯದಾಸ