ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ತಕ್ಕುವಿವಾರಿಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೆಗೆಯ್ಸಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೈಸ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೈಸಬೇಕೋ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೈಸಿ ( 8 , 7 )
ತಕ್ಕೈಸಿಕೊಂಬ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೈಸಿದನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೈಸುತಾ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೈಸುವರಿಲ್ಲಿಗುರು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೈಸುವಳೊ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಂಡ ( 3 , 3 )
ತಕ್ಕೊಂಡಅಂಬುಧಿಯನು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಂಡಾ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಂಡು ( 7 , 6 )
ತಕ್ಕೊಂಡುನೂಕಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಂಡುವೈರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲದರಮನೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಂಡೇ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊನೀ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಂಬುದು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೊಯುವತಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಕೋ ( 2 , 2 )
ತಕ್ಥೈಯ ( 1 , 1 )
ತಕ್ರ ( 1 , 1 )
ತಕ್ರಕೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ರಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ತಕ್ರಜಗದೇಕ ( 1 , 1 )
ತಕ್ರನ್ನೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ರಬೆಣ್ಣೆಯು ( 1 , 1 )
ತಕ್ರಾನ್ನವನು ( 1 , 1 )
ತಕ್ರ್ಕೈಸಿ ( 2 , 1 )
ತಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಕ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಕಗೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಕಾಂತಕಾರೂಢ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಣ ( 6 , 5 )
ತಕ್ಷಣದಲವನನೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಣದಲಿ ( 3 , 3 )
ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಣದಿ ( 7 , 6 )
ತಕ್ಷಣದಿದೇವ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಣದೊಳು ( 2 , 2 )
ತಕ್ಷಣವೆ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಣವೇ ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಣಾತ್ನಿನ್ನನು ( 1 , 1 )
ತಕ್ಷಮಾ ( 1 , 1 )
ತಖ್ತ ( 1 , 1 )