ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಛಂದವ ( 1 , 1 )
ಛಂದವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದವಾಗಿಪ್ಪರಿಂಗೆ7 ( 1 , 1 )
ಛಂದವಾಗಿರುವ ( 1 , 1 )
ಛಂದವಾದಾ ( 1 , 1 )
ಛಂದವಾಯಿತು ( 2 , 1 )
ಛಂದವಾಯಿತೆನಗೆತ್ತಲಿಂದ ( 1 , 1 )
ಛಂದವಿದು ( 1 , 1 )
ಛಂದವಿಂದೇ ( 1 , 1 )
ಛಂದವೆ ( 1 , 1 )
ಛಂದವೇನನೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಛಂದವೇನಯ್ಯಪುರದ ( 1 , 1 )
ಛಂದವೇನೋ ( 1 , 1 )
ಛಂದವೋ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸಾಂ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸು ( 1 , 1 )
ಛಂದಸುವೇದ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸ್ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸ್ಸರಿಯದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸ್ಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂಛನ್ನ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸ್ಸಿನಿಂದಾಚ್ಛಾದಿತ ( 1 , 1 )
ಛಂದಸ್ಸು ( 7 , 6 )
ಛಂದಾ ( 18 , 8 )
ಛಂದಾಗಿ ( 17 , 11 )
ಛಂದಾಗೀಯೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾಗ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾದ ( 5 , 2 )
ಛಂದಾದವಸ್ತ್ರಂಗಳುವಂದಾನು ( 1 , 1 )
ಛಂದಾದಸೂರ್ಯಸುತನಾಮಂದಿರದೋಳ್ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾದಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾದುತ್ಸವ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾನುವೃತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾನೋಳ್ಪರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾಮನ ( 1 , 1 )
ಛಂದಾವಿತ್ತತಾರೆನುತವ ( 1 , 1 )
ಛಂದೇನಮ್ಮಾ2 ( 1 , 1 )
ಛಂದೋಮಯಾತ್ಮಕಪುತ್ರ ( 1 , 1 )
ಛದ್ಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಛದ್ಮವ ( 1 , 1 )
ಛದ್ಮವೇಶನ ( 1 , 1 )
ಛದ್ರಿಸುತು ( 1 , 1 )
ಛಂಧ ( 1 , 1 )
ಛಂಧ-ಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಛಂಧದೊಳೆನ್ನ ( 1 , 1 )
ಛನ್ನಾ ( 1 , 1 )
ಛಪ್ಪನ್ನ ( 4 , 4 )
ಛಪ್ಪನ್ನದÉೀಶವ ( 1 , 1 )
ಛಪ್ಪನ್ನೈವತ್ತಾರು ( 3 , 2 )