ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓಡಾಡುವಾ ( 1 , 1 )
ಓಡಿ ( 63 , 25 )
ಓಡಿಓಡಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಓಡಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿತು ( 5 , 5 )
ಓಡಿತುಅನ್ಯದೈವವ ( 1 , 1 )
ಓಡಿದ ( 3 , 3 )
ಓಡಿದ2 ( 1 , 1 )
ಓಡಿದ58 ( 1 , 1 )
ಓಡಿದನಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಓಡಿದನು ( 2 , 2 )
ಓಡಿದನೆ ( 2 , 2 )
ಓಡಿದರು ( 3 , 3 )
ಓಡಿದವನಿವನೆಂದೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿದವು ( 2 , 2 )
ಓಡಿದಳು ( 1 , 1 )
ಓಡಿದಳೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿದು ( 1 , 1 )
ಓಡಿದುದು ( 1 , 1 )
ಓಡಿದೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿದೆನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿದೆಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಓಡಿದ್ದು ( 2 , 2 )
ಓಡಿಪಂಚ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಪೋದೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಪೋದೆಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಂದ ( 2 , 2 )
ಓಡಿಬಂದನು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಂದಪ್ಪುವ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಂದವನೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಂದು ( 2 , 2 )
ಓಡಿಬಂದೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಂದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬನ್ನಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬರುವೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಾ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಾರೊ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಬಾರೋ ( 2 , 2 )
ಓಡಿಬಾವ್ಹಾ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿರುವನಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಲಗಲ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಶ್ಯಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಯ್ಯ ( 2 , 2 )
ಓಡಿಸಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿ ( 39 , 15 )
ಓಡಿಸಿಒಯ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಓಡಿಸಿಕಾವೇರಿತಟ ( 1 , 1 )