ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎಚ್ಚರಿಕೆಸುಜನರೆಲ್ಲರು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಎಚ್ಚರಿತು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿತುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿತುತಾನು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿತೆನು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಂದುಮರುಳ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಪ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಪರಾರುಕಡೆಮೊದಲಿನೊಡೆಯನಿರಲಡಿಗಡಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಯದಲೆ1 ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿರೆಲೆಲೇ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲಾಇಂಥ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲೀ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲೆ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸಬ್ಯಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸಲು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸಿ ( 3 , 3 )
ಎಚ್ಚರಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ( 3 , 3 )
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರ್12 ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸಿದುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರಿಸೊ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚರು ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚವನ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚೆತ್ತು ( 4 , 3 )
ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋ ( 1 , 1 )
ಎಚ್ಚೆತ್ತೆನೊ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲ ( 16 , 12 )
ಎಂಜಲನಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲನಿತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲನು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲನುಂಡ ( 2 , 2 )
ಎಂಜಲನುಂಡನು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲನುಂಡೆಕುಬುಜೆಗಂಧಕೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲಪನ್ನಿಪಾವನ್ನೊ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲವ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲವನು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲವನ್ನುತೀರಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲವು ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲಾಸೆಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲಾಸೆಯಬಂಟನಾ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಎಂಜಲು ( 7 , 6 )