ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಲಿಸಿಕೊಬ್ಬು ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಲಿಸೈ ( 1 , 1 )
ಹೋಲುತೈದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಲುವ ( 2 , 2 )
ಹೋಲುವರಂಗ5 ( 1 , 1 )
ಹೋಲುವಳಲ್ಲವು ( 1 , 1 )
ಹೋಲುವಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಲುವುದುಂಟೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಲುವುದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಲುವುದೆಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಲುವೆ ( 2 , 2 )
ಹೋಲ್ವ ( 1 , 1 )
ಹೋಲ್ವವೇನೈ ( 1 , 1 )
ಹೋವಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಹ ( 8 , 5 )
ಹೋಹಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಹದು ( 1 , 1 )
ಹೋಹರಿಲ್ಲಿಮತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಹರೆತ್ತ ( 1 , 1 )
ಹೋಹವು ( 1 , 1 )
ಹೋಹಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಹಾಗ ( 1 , 1 )
ಹೋಹಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಹುದನು ( 1 , 1 )
ಹೋಹುದು ( 9 , 6 )
ಹೋಹುದೆ ( 3 , 3 )
ಹೋಹುದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಹುದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಹುದೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಹುವು ( 1 , 1 )
ಹೋಹೆಯಾಕೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಮಯ್ಯನ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿ ( 3 , 3 )
ಹೋಳಿಆನಂದ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಉನ್ಮತ್ತಕಲಿಯನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಕೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಗೆ ( 14 , 10 )
ಹೋಳಿಗೆತುಪ್ಪಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಗೆಯಂ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನುಮಾರಿಹಣ-ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಗೆಯು ( 4 , 4 )
ಹೋಳಿಜನ್ಮಿಸಿಬಹುದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಭೂಧರಧರಿಸಿದಮರ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಮಾನಿನಿಯರಾಳ್ದ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಯ ( 2 , 2 )
ಹೋಳಿಯದಹಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಳಿಯಾ ( 1 , 1 )