ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಯಿತಯ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಯ್ಯೋ3ಶರೀರ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಲ್ಪಜಾತಿಗೈಶ್ವರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಲ್ಲ ( 4 , 4 )
ಹೋಯಿತಲ್ಲನರರ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಲ್ಲಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಲ್ಲಯ್ಯಸಾಯಸಬಟ್ಟೆನು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಲ್ಲಾ ( 2 , 2 )
ಹೋಯಿತಲ್ಲಾಯುಷ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತಾದರು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತೀ ( 2 , 2 )
ಹೋಯಿತು ( 66 , 24 )
ಹೋಯಿತುಕರಣಾಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುಜಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುತುರು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುದರ್ಭೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುದಾಸವರ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುನರ್ಕಸಾಧನ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುಲಿಪ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುಹಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತುಹೇ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತೆ ( 7 , 7 )
ಹೋಯಿತೆಕರ್ಮವು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತೆಚ್ಚರಕಾಲಪಮೃತಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತೆಂದು ( 3 , 2 )
ಹೋಯಿತೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತೆಲ್ಲೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತೇನೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತೊ ( 3 , 3 )
ಹೋಯಿತೋ ( 3 , 3 )
ಹೋಯಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿತ್ತೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಯಿದಾಟ ( 1 , 1 )
ಹೋಯೆಂದು ( 2 , 2 )
ಹೋಯೆನುತ ( 1 , 1 )
ಹೋಯೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಯೆಲಾಸಾವಿಗೀ ( 1 , 1 )
ಹೋಯೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತು ( 12 , 10 )
ಹೋಯ್ತು5ಕೋಪ ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತುದುರ್ದೆಸೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತುನಿರಾಶ್ರಮವೆಂಬುದು ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತುಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತುಶುದ್ಧ ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತುಸೂರೆಯಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತೆ ( 4 , 2 )
ಹೋಯ್ತೆಂಬಕೀಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ತೇನೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ಯಾಲಿತನವೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಯ್ಯೆಂಬುವ ( 1 , 1 )