ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಗೆಂದೆನಲು ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂದೆನುತ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂದೆನೆಲೋಲಾಕ್ಷಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಧೀರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನಬೇಡ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನಲಾಗವನಿತೆಯರಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನಲು ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನುತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನುತಾನೆ2 ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನ್ನುವನಮ್ಮಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆನ್ನೆ ( 2 , 2 )
ಹೋಗೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂಬರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಂಬರು ( 2 , 2 )
ಹೋಗೆಲೊ ( 4 , 4 )
ಹೋಗೆಲೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೈ ( 2 , 2 )
ಹೋಗೊ ( 4 , 4 )
ಹೋಗೋ ( 5 , 5 )
ಹೋಗೋ3ನಾರಿಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೋಣ ( 3 , 3 )
ಹೋಗೋಣ1 ( 1 , 1 )
ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಣ್ಣ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೋದ್ಹ್ಯಾಂಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ತೀನಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯಾದೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯಾರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯೆಂದನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಯೆನ್ನಿಂಗಿತವನುಸುರಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ರರಾದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ವದು ( 2 , 1 )
ಹೋಗ್ವಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ವಾಗ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ವಾಗ್ಯಾರು ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ವುದು ( 2 , 1 )
ಹೋಗ್ವುದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ವೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗ್ಹೋಗಂದರಮ್ಮಾ2 ( 1 , 1 )
ಹೋಜಸ ( 1 , 1 )
ಹೋಜಸನೀತ ( 1 , 1 )