ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಗಿಸು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಸುವರೊ-ಎದೆಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಸುವುದು ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿಸೇರಿದ್ಯಾಕ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಸ್ತೋತ್ರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಹನುಇದಕು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಹಂಸ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಹೀನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಹೊಲದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗೀಸುಲಿಂಗವ ( 1 , 1 )
ಹೋಗು ( 11 , 9 )
ಹೋಗುಕಂಡ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುಗಳಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುಗಳೆರಡು ( 2 , 1 )
ಹೋಗುಣು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತ ( 4 , 4 )
ಹೋಗುತದಬೇಡೆಂದರು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತದಲ್ಪ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಲಿ ( 2 , 2 )
ಹೋಗುತಲಿದೆ ( 3 , 2 )
ಹೋಗುತಲಿದೆಕಾಯ್ದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಲಿರುತಿಪ್ಪ6 ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಲಿರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಲಿರ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಾ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಾದರ್ಲ3 ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಾದಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಾದವ್ವ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಾದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಾದೆಲೇ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಾದೋ ( 2 , 1 )
ಹೋಗುತಾನೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಿದಕೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಿದೆ ( 7 , 7 )
ಹೋಗುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಿರಲೂ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಿವೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಿಹರುಕತ್ತಲೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತಿಹಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತೀಯೋ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತ್ತ ( 3 , 3 )
ಹೋಗುತ್ತಲಿದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ( 2 , 2 )
ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗುತ್ತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುದು ( 2 , 2 )
ಹೋಗುದೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಹೋಗುದೇನ ( 1 , 1 )