ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹೋಗಿಒಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಕಂಡವನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಕಾಲ ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿಕ್ಷೋಣಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಚಂದಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಚದುರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಜಂಬುಲಿಂಗನ ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿಡಂಕ ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿತಾನಾದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿತೋರದುಂಚ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿತ್ತು2ದಳಪತಿಯಹ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಂದುಅರಸ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿದ್ದನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿಕಾರಣ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿದ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿದ್ದ್ಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿದ್ಯೊ ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿನರಕದೊಳು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿನೆರೆದಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿನೋಡಲು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿನ್ನಾದರು7 ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಪಾಪವೆಲ್ಲಳಿದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬಗ್ಗಿ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬಂದ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬನ್ನಿರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬಪ್ಪೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬರುವ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬರುವಕಷ್ಟವೇಕೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬರುವೆನೆಂದನು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಬರುವೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಭಾರ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಭೂಪತಿ'ಠ್ಠಲನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಯವರ್ಗೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಯೆ ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿಯೋಗಿಎನಿಪ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿರಲು ( 2 , 2 )
ಹೋಗಿರಿ ( 3 , 3 )
ಹೋಗಿರುವುದೇನೆಂಬೇ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿರೆಪರರ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿರೆಂಬೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿರೊ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿರೊ13 ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿವಾರೀಜನಾಭ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿವೆ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಶರಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಶ್ರೀಶನ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಸಬೇಡವಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಹೋಗಿಸಿಕ್ಕದೆ ( 1 , 1 )