ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ದ್ವಿಜಜನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಜನಹೊಂದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜತತಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜತತಿಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜತಾಕಾಲದಿಂದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜತುರಂಗ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜತ್ವವನೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜದಂತಿಹ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಧ್ವಜನೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನ ( 18 , 13 )
ದ್ವಿಜನÀಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಮಂದಿರದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನರವಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಲಿಸಡಗರದಲಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ದ್ವಿಜನಸುತನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಾಗವತರಿಸೀನರಮೃಗಾಖ್ಯಸುತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಾಗಿ ( 4 , 4 )
ದ್ವಿಜನಾಗುವೆನೇ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಾಥ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಾರಿಗರ್ಭದಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಿಕರ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನಿವನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನು ( 7 , 7 )
ದ್ವಿಜನುವರ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನೂ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನೆಂಬನಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನೇ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜನ್ವೇಷಧರಿಸ್ವಾಸುದೇವ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಪಂಕ್ತಿಭೋಜನಸುಖವ್ಯಾಳೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಪ್ರಜಾವತಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಬೆದರಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಭಜನಿರಲಿಸುಜನಪವಾದ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಮಡದಿಯರಾರುತಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜಮಾವರಾ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರ ( 8 , 7 )
ದ್ವಿಜರಕ್ಷಕ ( 2 , 2 )
ದ್ವಿಜರತ್ನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರನು ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಭಿಮತ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಜ ( 12 , 9 )
ದ್ವಿಜರಾಜ1ದುರಿತಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಜಗಮನ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಜಗಮನಳೆ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಜಗಮನಾಕಾಳಿಯ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಜನೆಂದೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ದ್ವಿಜರಾಜನೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )