ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘುಡಿಘುಡಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಘುಡಿಸುತಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಸಿ ( 3 , 3 )
ಘುಡಿಸಿಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಸಿತುಡುಕಿ ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಸು ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಸುತ ( 3 , 2 )
ಘುಡಿಸುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಸುತಿದೆನೂರಾರು ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಸುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಘುಡಿಸುವಸಿಟ್ಟಜಗಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘುಡು ( 12 , 7 )
ಘುಡುಘುಡಿಸಲು ( 2 , 2 )
ಘುಡುಘುಡಿಸಿ ( 7 , 7 )
ಘುಡುಘುಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಘುಡುಘುಡಿಸುತನಿಂದುಮಾಯಿಗಳುಹೆಚ್ಚಿ ( 1 , 1 )
ಘುಡು‌‌ಘುಡಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘುಡುಘುಡಿಸುವರೇ ( 1 , 1 )
ಘುಡುರು ( 1 , 1 )
ಘುಡುರೆಂದೆನಲುಸುಮ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಘುಡುಸಿ ( 1 , 1 )
ಘುಣಿವಿರೂಪಾನೆತ್ತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘುನ ( 4 , 2 )
ಘುನಗುಣನಿಧಿ ( 1 , 1 )
ಘುನವಾಯಿತೇನೊ2ಮೊಲೆಯನುಂಬಾಗ ( 1 , 1 )
ಘುನಾ ( 1 , 1 )
ಘುನ್ನ ( 1 , 1 )
ಘುಮು ( 1 , 1 )
ಘುಮ್ಮವಾದರು ( 1 , 1 )
ಘುರಘೂರಿಯ ( 2 , 2 )
ಘುರುಘುರಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಘುರುಘುರುಕೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘುರುಘುರುಗುಟ್ಟುತಿಹುದೆ ( 1 , 1 )
ಘುಲು ( 2 , 2 )
ಘುಲುಘುಲು ( 1 , 1 )
ಘುಲುರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘುಲೆನ್ನುವ ( 1 , 1 )
ಘುಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಘುಲ್ಲಕರಿಗಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಘುಲ್ಲನಯನನ ( 1 , 1 )
ಘುಲ್ಲನಾಭನೆ ( 1 , 1 )
ಘುಲ್ಲನಾಭನೇ ( 2 , 2 )
ಘುಲ್ಲಲೋಚನ ( 1 , 1 )
ಘುಲ್ಲು ( 2 , 2 )
ಘುಳಿ ( 1 , 1 )
ಘುಳಿಸುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಘೂಋಊಥೃಧ ( 1 , 1 )
ಘೂಕ ( 1 , 1 )
ಘೂಕಖದ್ಯೋತಕಠಿಣ ( 1 , 1 )
ಘೂಕಗಳ ( 1 , 1 )