ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಹಿತಾಗಮ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತಾದಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತುಳಿದನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿತೆಂದಾಚರಿಸುವುದು ( 1 , 1 )
ಅಹಿನವಾಭಿಧ ( 1 , 1 )
ಅಹಿನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪ ( 2 , 2 )
ಅಹಿಪತಿ ( 4 , 4 )
ಅಹಿಪದ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪರಿ- ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪರಿಯಂಕÀ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪರಿಯಂಕನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪರಿಯಂಕಶಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪರ್ವತಾಧೀಶ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪವಿಪ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪವೀಂದ್ರಭವಸುರರಗುರುಮಧ್ವಮುನಿರಾಯಪ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪಶಯನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪಾದ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಅಹಿಪಾಶವ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಫಣೆಯಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಭೂಷಣ ( 2 , 2 )
ಅಹಿಭೂಷಣನೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಮಂಚದಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಮಲಾಂಧಕಾಸುರ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಯ ( 2 , 2 )
ಅಹಿಯಂತೆ ( 2 , 1 )
ಅಹಿಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಯುನಂದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿರಾಜ ( 1 , 1 )
ಅಹಿರಿಪು ( 1 , 1 )
ಅಹಿಲ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಲ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಿವರನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿವೇಣಿ ( 1 , 1 )
ಅಹಿವೇಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಿವೇಣಿಯರೇ ( 1 , 1 )
ಅಹಿವೇಣಿಯೆಜನನಿಅ ( 1 , 1 )
ಅಹಿವೇಣೀ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಶಯನನ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಶಯನನು ( 1 , 1 )
ಅಹಿಶಯನನೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಶಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಶಯ್ಯಜೀವ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಶಾಯಿ ( 2 , 2 )
ಅಹಿಶಾಯೆ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಂಸಾ ( 1 , 1 )
ಅಹಿಸುರ ( 1 , 1 )