ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ವತ್ಥಾಮ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಂಭರಗಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಂಭರಜಾಂಡಕರ್ತು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಂಭರಂಬರಗ್ಗಣಿಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರ ( 2 , 2 )
ಶ್ವರದ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರನಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ವರ್ಯಂಗಳ ( 1 , 1 )
ಶ್ವರ್ಯದಿಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಶನ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಸನ ( 4 , 4 )
ಶ್ವಸನಗಣದೊಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಸನಗಣರು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಸನನ ( 2 , 2 )
ಶ್ವಸನಾ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಸನಾವತಾರಿ3 ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನ ( 15 , 13 )
ಶ್ವಾನ- ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಕಲ್ಪನ್ಹಿಂಗದು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಕಿಂತ ( 2 , 1 )
ಶ್ವಾನಗಳುಕಾದಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಗೇನುಎಂದೂ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಗ್ಯಾತಕ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನ ( 5 , 3 )
ಶ್ವಾನನÀಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಂತಾದೆನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಂತಾದೆನಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಂತಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಂತಿರುವೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಂತೆ ( 5 , 5 )
ಶ್ವಾನನಂತೊದರುವುದು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಂದದಿ ( 15 , 7 )
ಶ್ವಾನನಂದದೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನಿಗೆಂದಿಗು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನುಬ್ಬರವೆತ್ತಮಾನವ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನುಬ್ಬರಿಪಂತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನನೋಪಾದಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನಮನದ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನರೂಪದಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ವಾನವದು ( 1 , 1 )