ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆತನರಾಣಿಗುರು ( 1 , 1 )
ಆತನಹಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಆತನಹೆಸರು ( 1 , 1 )
ಆತನಾ ( 1 , 1 )
ಆತನಾಜ್ಞೆಯಾದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆತನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆತನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಆತನೀತನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೆ ( 1 , 1 )
ಆತನೀನೆಂದೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಆತನು ( 6 , 5 )
ಆತನೆ ( 8 , 7 )
ಆತನೆದುರಿಲಿಘಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವನಾವ ( 1 , 1 )
ಆತನೆಯನ್ನ ( 1 , 1 )
ಆತನೇ ( 8 , 7 )
ಆತನೇಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಆಂತನ್ಯಧರ್ಮವ ( 2 , 2 )
ಆತಪತ್ರದ ( 1 , 1 )
ಆತಪಸೆ ( 1 , 1 )
ಆತಮನಾ ( 1 , 1 )
ಆತರಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆತರಿದನು ( 1 , 1 )
ಆತರುಣಿ ( 1 , 1 )
ಆತರುಣಿಯನ ( 1 , 1 )
ಆಂತರ್ಭಾವನೆ ( 1 , 1 )
ಆಂತರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಂತರ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಆತಾ ( 3 , 3 )
ಆತಿಥ್ಯ ( 2 , 2 )
ಆತಿಥ್ಯಕೊಳ್ಳುತ್ತಾದಿವ್ಯಮಾರುತೀ ( 1 , 1 )
ಆತಿಥ್ಯವನು ( 1 , 1 )
ಆತಿಭಾರ ( 1 , 1 )
ಆಂತು ( 9 , 8 )
ಆತುಕೊಂಡಾ ( 1 , 1 )
ಆತುಕೊಂಡಾವ ( 1 , 1 )
ಆತುಕೊಂಡಿರಲೆ ( 1 , 1 )
ಆತುಕೊಂಡು ( 1 , 1 )
ಆತುಗುರುಪದ ( 1 , 1 )
ಆತುನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಆತುಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಆತುಮದೊಳು ( 1 , 1 )
ಆತುಮಪ್ರದ ( 1 , 1 )
ಆತುಮಾಂತರದಿ ( 1 , 1 )
ಆತುಮಾಂತಾರಾತ್ಮನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆತುರ ( 2 , 2 )
ಆತುರಕ್ಕಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆತುರಗೆ ( 1 , 1 )
ಆತುರದ ( 1 , 1 )
ಆತುರದಲಿ ( 7 , 5 )
ಆತುರದಲಿಮನವಳುಕುವುದು ( 1 , 1 )
ಆತುರದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )