ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿ-ಸಾರವಿಗತಾಮಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಇತಿಹಾಸಾರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಗಳರಿತು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿತತಿನುತ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತಿಶಾಸ್ತ್ರಧರ್ಮಕೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಸ್ಮøತ್ಯ- ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಹಿತ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಹೀನತೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತಿಹೃತ ( 2 , 1 )
ಶ್ರುತೀ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತ್ಯಜ್ಞಾಚಾರ್ಯನೆಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇದೀಪ್ಯ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತ್ಯನ್ನರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಗೋಚರವೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವ ( 2 , 2 )
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಸಾರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರುವಾಶಕ್ತ್ಯಾದಿಧರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೂತಿಯು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೆದ್ಧೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣಿ ( 12 , 10 )
ಶ್ರೇಣಿಗಳೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣಿನುತೆ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣಿಯಲಿ ( 3 , 2 )
ಶ್ರೇಣಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದಲ್ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣಿವಂತನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣೀ ( 2 , 2 )
ಶ್ರೇಣೀಗಳ್ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಣೀವಂಚಕ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇತವಾಹನಸೂತನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯ ( 14 , 6 )
ಶ್ರೇಯಗಳಕೊಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯದ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯದಲಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಧೇನುವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಃಪತಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯವ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯವೀಯದಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸುಖ ( 2 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸುಖದಾಯಕೊಬ್ಬನು ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಫಲದಾಯಕ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಿ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾದನ ( 1 , 1 )
ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ( 1 , 1 )