ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಹಕ್ಕಿಪಐದು ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿಯ ( 10 , 8 )
ಹಕ್ಕಿಯಂತಿಹನೆಲೆ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿಯನೇರಿ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿಯು ( 5 , 4 )
ಹಕ್ಕಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿಯೊಳಾದ್ಯೊ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಕಿವಾಹನನ ( 1 , 1 )
ಹಕ್ಲಾಸುರಾರೀ ( 1 , 1 )
ಹಂಗ ( 7 , 6 )
ಹಂಗಗಮನ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಗಮನನ ( 1 , 1 )
ಹಗಣ ( 1 , 1 )
ಹಂಗಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಹಂಗದೆಂದುಪ್ರಸನ್ನ ( 1 , 1 )
ಹಂಗದೊರೆದು ( 1 , 1 )
ಹಗದೊಳು ( 1 , 1 )
ಹಂಗನು ( 1 , 1 )
ಹಗಯ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣ ( 7 , 6 )
ಹಗರಣಕ್ಕೀಡಾದೆ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣಗಳಾದವುಉರಿ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣಗೆಯ್ಯುತಜಗಳವ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣಗೊಳ್ಳುತ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣದ ( 2 , 2 )
ಹಗರಣದಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣದಾಟಗಳೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣದಿಂದಂದನೆ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣಮಾಳ್ಪರೊ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವ ( 6 , 5 )
ಹಗರಣವನು ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವನೆ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವಹ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವಾಗಿರಲು ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವಾಯಿತು ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವಿದೇನೊ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವೆ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣವೇತಕೆ ( 1 , 1 )
ಹಗರಣಹರ ( 1 , 1 )
ಹಂಗರೀಸು ( 1 , 1 )
ಹಗಲ ( 6 , 5 )
ಹಗಲದೀ ( 1 , 1 )
ಹಗಲನು ( 1 , 1 )
ಹಗಲನೆನೀಗಿಮಹಾಜೀವವಾಸನೆಗತವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಹಗಲಲಿ ( 2 , 2 )
ಹಗಲಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಹಗಲವೆಚಃ(ಚಾ)ಡಿ ( 2 , 2 )