ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಷಟ್ಶಿರನೆ ( 1 , 1 )
ಷಟ್ಶಿರನೇ ( 2 , 1 )
ಷಟ್ಸಮಾಧಿನಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಷಟ್‍ಸ್ಥಳಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಂಡ ( 2 , 2 )
ಷಡಕ್ಷರಿಯದೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಷಂಡಗಳನೆ ( 1 , 1 )
ಷಡಂಗುಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಷಂಡಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಂಡಘನಕೂಪದೊಳು ( 1 , 1 )
ಷಡಚಕ್ರ ( 2 , 1 )
ಷಡಚಕ್ರಗಳ ( 1 , 1 )
ಷಂಡತನವೋ ( 1 , 1 )
ಷಡದರುಷಣ ( 1 , 1 )
ಷಂಡನ ( 2 , 2 )
ಷಂಡನಲ್ಲವೊ ( 1 , 1 )
ಷಂಡನಾಗಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಷಂಡನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಂಡನೆಂದಭವ ( 1 , 1 )
ಷಡಪುಗೆಟ್ಟುಹೋಕೆಮರೆತವುದುರ್ಭಾವಹೊಲಬುದಪ್ಪಿ2ಕನಕಪರುಷ ( 1 , 1 )
ಷಡರಸದನ್ನದ ( 1 , 1 )
ಷಡರಸನ್ನದ ( 1 , 1 )
ಷಡಾನನ ( 1 , 1 )
ಷಡಾನನಗೆ ( 2 , 2 )
ಷಡಾಸ್ಯಸನ್ನುತಪಂಡಿತಾರ್ಚಿತ ( 1 , 1 )
ಷಂಡಿ ( 1 , 1 )
ಷಡುಚಕ್ರವೇರಿ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಥದೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಥದೊಳು ( 1 , 1 )
ಷಡುರಥರ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಥಿಕರ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸ ( 3 , 2 )
ಷಡುರಸದÀ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸದನ್ನ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸದನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸದುಪಚಾರಾ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಭರಿತ ( 2 , 2 )
ಷಡುರಸಭೋಜನ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸವನುಣಿಸಲುಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಾನ್ನದಅಡುಗೆ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಾನ್ನವ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಾನ್ನವನಿಟ್ಟೆನೊ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಾನ್ನವನಿತ್ತುಪರಮ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಾನ್ನವನುಂಡಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಾನ್ನವೇ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಸಾಯನ ( 1 , 1 )
ಷಡುರಿಪುಗಳನ ( 1 , 1 )
ಷಡುವರ್ಗ ( 3 , 3 )
ಷಡುವರ್ಗವುಮಂಡಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಷಡೂರ್ಮಿಹರಷಟ್‍ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )