ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಭಕುತನನ್ನು ( 1 , 1 )
ಭಕುತನಮೇಲೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನವತರಿಸೆ ( 2 , 1 )
ಭಕುತನವಸರಕೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನಾದ ( 2 , 2 )
ಭಕುತನಾರ್ತಧ್ವನಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನಿÀಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನು ( 2 , 2 )
ಭಕುತನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನೆಶರಣರ ( 1 , 1 )
ಭಕುತನ್ನ ( 4 , 2 )
ಭಕುತನ್ನಸಲಹಿದ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಪಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಪೂ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಪೋಷ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಪೋಷಕ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಪ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಪ್ರೇಮ ( 1 , 1 )
ಭಕುತಬಂಧು ( 2 , 1 )
ಭಕುತಭಮಾನಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರ ( 179 , 45 )
ಭಕುತರÀ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಇಚ್ಛಿಸಲಿಸಲೀಪರಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಗೋಸುಗ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಘ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರತಿಂಥಿಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರದಾತ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಧೀನನೋ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನ ( 4 , 4 )
ಭಕುತರನನುದಿನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನಾ ( 2 , 1 )
ಭಕುತರನಿಮಿತ್ತಬಂಧು-ಎಂದೆಂದೂ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನು ( 10 , 8 )
ಭಕುತರನುಕರುಣಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನುದ್ಧರಿಪ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನೆರವಿಯನು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನ್ನ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರನ್ನು ( 2 , 2 )
ಭಕುತರಪಟಲ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಪರಾಧಗಳ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಪರಾಧವ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಪರಿ-ಪರಿಸಲಹುವನ್ಯಾರೇ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಪ್ರೀಯ ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಭಕುತರಭಿಮಾನ ( 1 , 1 )