ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಝಡಿದು ( 3 , 2 )
ಝಡಿಯೆ ( 1 , 1 )
ಝಡಿವ ( 1 , 1 )
ಝಡಿವಾ ( 1 , 1 )
ಝಣ ( 25 , 11 )
ಝಣಕು ( 1 , 1 )
ಝಣಕುತ ( 1 , 1 )
ಝಣಕೆನ್ನಲು ( 1 , 1 )
ಝಣಕೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣ ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣಝಣಝಣರೆನೆತರಳೆಯರ್ಪಾಡುತಾಡಿದರು ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣಝಣರೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣರೆನಲುಗುರುತು ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣರೆನ್ನುತ ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣವೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣಾಕೃತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಝಣಝಣಿಪ ( 1 , 1 )
ಝಣತಾ ( 1 , 1 )
ಝಣತ್ಕಾರದಿ ( 1 , 1 )
ಝಣತ್ಕಾರಿಪಂದುಗೆ ( 1 , 1 )
ಝಣಂದಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಝಣನಾದ ( 2 , 2 )
ಝಣರವ ( 4 , 1 )
ಝಣರೆಂದು ( 2 , 2 )
ಝಣರೆನಲು ( 2 , 1 )
ಝಣರೆನುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಝಣರೆನೆ ( 1 , 1 )
ಝಣರೆನೆÀ್ನ ( 1 , 1 )
ಝಣಲೆಂಬಾ ( 1 , 1 )
ಝಣವುನೂರಾರು ( 1 , 1 )
ಝಣವೊ ( 1 , 1 )
ಝಣಿ ( 3 , 3 )
ಝಣಿಝಣಿಸುವ ( 2 , 2 )
ಝಣಿತನೂ]ಪುರ[ದ] ( 1 , 1 )
ಝಣಿರೆನುತಿರೆ ( 1 , 1 )
ಝಣಿಸುವ ( 4 , 4 )
ಝಣುತ ( 1 , 1 )
ಝಣ್ ( 1 , 1 )
ಝಂತಕ ( 1 , 1 )
ಝಂಪಿತಾಳ ( 1 , 1 )
ಝಂಪೆ ( 1 , 1 )
ಝಂಪೆತಾಳ ( 5 , 4 )
ಝಂಪೆತಾಳದಿ ( 1 , 1 )
ಝಂಪೆತ್ರಿವಡೆ ( 1 , 1 )
ಝಂಮನೊದಗಿತು ( 2 , 2 )
ಝಮ್ಮನೆ ( 6 , 3 )
ಝಮ್ಮನೇ ( 1 , 1 )
ಝಮ್ಮೆನೆವೆ ( 1 , 1 )
ಝಮ್ಮೆನೇ ( 2 , 1 )
ಝರತಾಪಿನಿ ( 1 , 1 )