ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜಗ-ದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೀಶ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೀಶಾಸೇನೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೇಕ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ದ್ವಿಭುವಿಶ್ವಂಭರವಿಬುಧಾರಾದ್ಯಶುಭಮತಿ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ನಾಥ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ನಾಥನಿಗ್ಯಾವ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ಮಂಗಳೇ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ನ್ಮಾನ್ಯೆ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜಗ-ಪುಟ್ಟಿಸ ( 1 , 1 )
ಜಗ( ( 1 , 1 )
ಜಗª ( 1 , 1 )
ಜಗÀದೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಗÀನ್ಮೋಹನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕ ( 2 , 2 )
ಜಗಕÉ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಂಟಕನಾದವನು ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿ- ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿಧಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿಮೋದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕತಿಶಯವೇಳು ( 1 , 1 )
ಜಗಕಧಿಪನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಪಿ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಭಯವ ( 1 , 1 )
ಜಗಕರ್ತನ ( 1 , 1 )
ಜಗಕರ್ತಾ ( 2 , 1 )
ಜಗಕರ್ತುನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಲ್ಲವೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಲ್ಲೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾಧಾರ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾಪದ್ಬಂಧು ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರಣ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯದಿ ( 2 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯದೊಳು ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾರ್ಯನಿರ್ಮಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಾವ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿತ್ತ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿತ್ತೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿಂದು ( 2 , 2 )
ಜಗಕಿದುಸೈವಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿಂದೇ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿನ್ನು ( 2 , 2 )
ಜಗಕಿನ್ನುಮಾನದಿಂದಲಿಕಾವದೊರೆಗಳ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿರೆ ( 1 , 1 )
ಜಗಕಿವ ( 1 , 1 )