ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜÁ್ಞನವ ( 4 , 4 )
ಜÁ್ಞನವಂತನಾಗಿರು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವನು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವರಿಯುವನೇ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವಲ್ಲಗಳೆಯುವಗೆ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವಾ ( 2 , 1 )
ಜÁ್ಞನವಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವಿರಲಿ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವೀಯಲು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವು ( 2 , 2 )
ಜÁ್ಞನವುಳ್ಳ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನವೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಸಿದ್ಧಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಸುಧೆಯ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಸೂರ್ಯ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾ ( 5 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಗ್ನಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಗ್ನಿಯು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾತ್ಮನು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾತ್ಮನೆ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾದಾತಾ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾದಿ ( 3 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾನಂದತೀರ್ಥರು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಂಬುಧಿ ( 2 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಭಯಕರನು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಮೃತವನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಯ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಾಸಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಿ ( 5 , 2 )
ಜÁ್ಞನಿಗಳನ್ನು ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಿಗಳೊಡೆಯ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಿಯ ( 2 , 1 )
ಜÁ್ಞನಿಯಾಗೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಿಯೇ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಿಶಂಕರನ ( 1 , 1 )
ಜÁ್ಞನಿಶಂಕರನೆ ( 2 , 1 )
ಜÁ್ಞನೋದಯ ( 1 , 1 )
ಜÉÕೀಯವುಆನಂದಾದ್ಯಖಿಳಗುಣ ( 1 , 1 )
ಜÉೂೀಜೋ ( 1 , 1 )
ಜÉ್ಞೀಯ ( 2 , 1 )
ಜಂiÀi ( 1 , 1 )
ಜಂiು ( 1 , 1 )
ಜÕಪ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಜÕಪ್ತಿಯಭಾವಎಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜqತಾ ( 1 , 1 )
ಜಕನಕಾಜನಕಾರ್ತಬಂಧು ( 1 , 1 )