ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘಟಶರಾವಾದಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಘಟಸಂಭವಮಖಸಮ್ಯಮಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಸರ್ಪ ( 1 , 1 )
ಘಟಸರ್ಪದ ( 2 , 1 )
ಘಂಟಸಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಸೆನಗಭಯವ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾ ( 3 , 3 )
ಘಂಟಾಕರ್ಣನ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾಕರ್ಣನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾಕರ್ಣಾಎಂದಾ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾಘೋಷವನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾಚಾಪ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾನಾದಕೆ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾನಾದದ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾನಾದದಿ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾನಾದವ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾನಾದವುಘಂಟ್ಯಾಗಿಯೆ ( 2 , 1 )
ಘಂಟಾರವ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾರವಕೆ ( 1 , 1 )
ಘಂಟಾಸ್ವರವನೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕ ( 2 , 2 )
ಘಟಿಕನಾದ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕಾಚಲ ( 2 , 2 )
ಘಟಿಕಾಚಲದಲಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕಾಚಲದಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕಾಚಲನಿಲಯ ( 3 , 2 )
ಘಟಿಕಾಚಲನಿವಾಸಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕಾಚಲವುಈಶಾನುಗ್ರಹವು ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕಾಚಲೇಶನ್ನ ( 2 , 1 )
ಘಟಿಕಾದ್ರಿ ( 3 , 1 )
ಘಟಿಕಾದ್ರಿಇಂಥಾ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕಾದ್ರಿಯೊಳ್ನಿಂದೆ5 ( 1 , 1 )
ಘಟಿಕಾದ್ರಿಹಸ್ತಿವರದಕಂಚಿ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಿತ ( 3 , 3 )
ಘಟಿತವಾದ ( 1 , 1 )
ಘಟಿತಳಾದ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಪುದೇ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಯನಾ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸದೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸಲು ( 2 , 2 )
ಘಟಿಸಿತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸಿತು ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸುತ ( 2 , 1 )
ಘಟಿಸುವ ( 3 , 1 )
ಘಟಿಸುವುದೈಸೆ ( 1 , 1 )
ಘಟಿಸುವೆ ( 1 , 1 )