ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಓಗರ ( 4 , 4 )
ಓಗರಕಿಂತಕುಡಿನೀರ ( 1 , 1 )
ಓಗರತೆ ( 1 , 1 )
ಓಗರದೊಳು ( 1 , 1 )
ಓಗರವನು ( 1 , 1 )
ಓಗರವಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಓಚಂದ್ರಶೇಖರ ( 1 , 1 )
ಓಜ ( 2 , 2 )
ಓಜಕಾಮಿಕ ( 1 , 1 )
ಓಜನನಾಗಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಓಜಸವ ( 1 , 1 )
ಓಜಸಾ ( 1 , 1 )
ಓಜಸು ( 1 , 1 )
ಓಜಸ್ತರೆದರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಓಜಸ್ಯ ( 1 , 1 )
ಓಜಸ್ಸಹಾಸತ್ವ ( 1 , 1 )
ಓಜಿಷ್ಠಾ ( 1 , 1 )
ಓಜಿಸಿ ( 2 , 2 )
ಓಜೆ ( 1 , 1 )
ಓಜೆಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಓಜೋಬಲ ( 1 , 1 )
ಓಟ ( 3 , 3 )
ಓಟದಿ ( 1 , 1 )
ಓಟವೊಪಂಢರಿಯ ( 1 , 1 )
ಓಟಾ ( 1 , 1 )
ಓಡ ( 1 , 1 )
ಓಡÀುತಲಿರುವಿರಿ ( 1 , 1 )
ಓಡದದು ( 1 , 1 )
ಓಡದಿರು ( 2 , 2 )
ಓಡದಿಹರೆ2 ( 1 , 1 )
ಓಡದಿಹರೆದುಡುಕು ( 1 , 1 )
ಓಡದು ( 1 , 1 )
ಓಡದೆ ( 1 , 1 )
ಓಡನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಓಡಲಿ ( 1 , 1 )
ಓಡಲಿಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಓಡಲು ( 5 , 5 )
ಓಡಲುಕ್ರೂರ ( 1 , 1 )
ಓಡಲುಶ್ರೀಲೋಲಾಕಾಲಕೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಲೆನುತ ( 1 , 1 )
ಓಡಲೆನುತÀ ( 1 , 1 )
ಓಡಾಟ ( 1 , 1 )
ಓಡಾಡಿ ( 8 , 7 )
ಓಡಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಓಡಾಡಿದವ ( 1 , 1 )
ಓಡಾಡಿದೆಯಂತೆಚಂದವಾಯ್ತು ( 1 , 1 )
ಓಡಾಡುತಸುತ್ತಮುತ್ತ ( 1 , 1 )
ಓಡಾಡುತಿಹೆ ( 1 , 1 )
ಓಡಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಓಡಾಡುವದು ( 1 , 1 )