ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಡಿನ ( 2 , 2 )
ಆಡಿನಟಿಸಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಆಡಿಪನೀತ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಪುದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಪೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಪೋಕ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಪೋಕವೃತ್ತಿಗಳನೀಡಾಡಿಶ್ರೀಕಾಂತನನು ( 1 , 1 )
ಆಡಿಬರಡಾದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಬಳಲ್ದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಯಿಟ್ಟುನಲಿದು ( 1 , 1 )
ಆಡಿರಿ ( 2 , 2 )
ಆಡಿವೆನೆಂದರೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸದಿರು ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸದೆ ( 2 , 2 )
ಆಡಿಸಲು ( 3 , 3 )
ಆಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸಿದರಾಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸಿದಳಾಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸಿದಳು ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸಿದೊಡಾಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸುತಾ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸುತಿಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸುತಿಹ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸುವ ( 6 , 5 )
ಆಡಿಸುವಾ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸುವ್ಯೋ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸೆಸಣ್ಣವರನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಡಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಆಡಿಹನಕ್ಕ ( 1 , 1 )
ಆಡೀ ( 3 , 3 )
ಆಡು ( 10 , 9 )
ಆಡು-ತಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಆಡುತ ( 12 , 11 )
ಆಡುತಲಬ್ಧಿಯೊಳಡಗಿದದ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಲಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಲಿದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಲಿಪ್ಪ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಲಿರು ( 1 , 1 )
ಆಡುತಲಿರೆ ( 2 , 1 )
ಆಡುತಲಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಆಡುತಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಾನೆ ( 2 , 2 )
ಆಡುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿದೆಎಲ್ಲವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿದೆಧಾರಿಣಿ ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಆಡುತಿರಲುಕಕ್ಕು ( 1 , 1 )