ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾವೂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಲೋಕಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಲೋಕದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿವ್ಯಾಪಕಭಾಸ್ಕರದೀಪ್ಯಮಾನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರವು ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಷ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಾಧಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವ್ಯಾಕೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪೊಂದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋತಿಹರಿಬೆಳಕುಕೊಡುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಯೋರ್ತಿಮಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ರದ್ಹರಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ರಾಂಕುಶಪದಯುಗನ ( 2 , 2 )
ಜ್ವರ ( 9 , 7 )
ಜ್ವರಕೌಷಧ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಛಳಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರತಾಪದಿಂದೊಮ್ಮೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರತಾಪನೋಸರಿಸಲೇಶ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರದ ( 3 , 3 )
ಜ್ವರದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರದಿಂದ ( 2 , 2 )
ಜ್ವರದಿಭ್ರಾಮಕನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಬಹುಜನರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಭೇದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಮಗಳಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರವ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರವಿರಲಾರೋಗ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಹರ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಹರಾಹ್ವಯನೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಾತಿಶಯದಲಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ವರಾದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಾದಿಗಳ ( 1 , 1 )
ಜ್ವರಾಪಸ್ಮಾರ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲತಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲನೇ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿತ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿತಕಿರೀಟಮಸ್ತಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿತಕುಂಡಲಸ್ಮಿತವದನ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಪ ( 3 , 2 )
ಜ್ವಲಿಪಅರಿಶಂಖ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಪಜಡಜ ( 1 , 1 )
ಜ್ವಲಿಪುದು ( 1 , 1 )