ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಿಂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಧಿಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಧಿಕನಾದೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಧಿದೇವತೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದ ( 9 , 8 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದ ( 4 , 4 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಇಂದಿರೆಕಾಂತ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಕ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಕರ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಕೃಷ್ಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದತೀರ್ಥರು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದದಿರಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದನ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದವನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಂಬುಧಿ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಂಬುಧಿಯೊಳೊಲ್ಯಾಡು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನು ( 3 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನುಭವವಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನುಸಂಧಾನದಾ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾನ್ನ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿ ( 2 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿಗಳು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿಯೊಳಿಟ್ಟು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಂಬುಧೆ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಭಯಕರನು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಪಾನ ( 2 , 2 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನುಂಡು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತವೆರೆದ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತವೆರೆವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಮೃತವೊರೆದು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಯ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಯು ( 5 , 2 )
ಜ್ಞಾನಾಯುರ್ದಾತ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾಯುರ್ಬಲಾದ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾರೋಗ್ಯದಭೇಷಜಬಾರಯ್ಯಜಾರುತದಾಯು ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾರ್ಕನೆನಿಸಿರುವ ( 1 , 1 )
ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯು ( 1 , 1 )