ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏಳಬೇಡವೋ ( 1 , 1 )
ಏಳಮ್ಮ ( 4 , 4 )
ಏಳಯ್ಯ ( 23 , 19 )
ಏಳಯ್ಯಾ ( 3 , 3 )
ಏಳರ ( 2 , 2 )
ಏಳರಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಳರಲ್ಲಿ ( 2 , 2 )
ಏಳರು ( 1 , 1 )
ಏಳರ್ಧ ( 1 , 1 )
ಏಳಲ ( 1 , 1 )
ಏಳಲನ ( 1 , 1 )
ಏಳಲವ ( 2 , 2 )
ಏಳಲವಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಏಳಲವು ( 1 , 1 )
ಏಳಲಾರದ ( 1 , 1 )
ಏಳಲಾರದಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಏಳಲಾರದಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಏಳಲಾರಿನೊ ( 1 , 1 )
ಏಳಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಳಲಿಲ್ಲವದೂ ( 1 , 1 )
ಏಳಲೀಸಳೊ ( 1 , 1 )
ಏಳಲೊಲ್ಲವನು ( 1 , 1 )
ಏಳಾಂಬಿಕೇಶಾ ( 1 , 1 )
ಏಳಾಲಿಂಗಿಸೇ3 ( 1 , 1 )
ಏಳಿ ( 3 , 3 )
ಏಳಿಗೆಗೊಳಿಪ ( 1 , 1 )
ಏಳಿಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಏಳಿರಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏಳಿರೆ ( 1 , 1 )
ಏಳಿರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏಳಿರೇ ( 1 , 1 )
ಏಳಿರೇಳಿರಿ ( 1 , 1 )
ಏಳಿಲುಸೂನುಗಳ ( 1 , 1 )
ಏಳಿಸಿದೆ ( 1 , 1 )
ಏಳಿಸು ( 1 , 1 )
ಏಳು ( 130 , 51 )
ಏಳುಅಕ್ಷರೇಢ್ಯನೆ ( 1 , 1 )
ಏಳುಅಚ್ಚುತಹರಿಕೃಷ್ಣ ( 1 , 1 )
ಏಳುಇಂದಿರಾಪತಿತಂದೆ ( 1 , 1 )
ಏಳುಇಂದುಸಿರಿಉರುಗಾದ್ರಿವಾಸ ( 1 , 1 )
ಏಳುಈಕ್ಷಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುಉದ್ಧರಿಸೆನ್ನಉದ್ಧವವರದ ( 1 , 1 )
ಏಳುಎದುರಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಏಳುಕಂಜಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಏಳುಕಂಟಕಹಾರಿ ( 1 , 1 )
ಏಳುಕರುಣಾಳುಹರಿಕಾರುಣ್ಯ ( 1 , 1 )
ಏಳುಕರ್ತೃ ( 1 , 1 )
ಏಳುಕಾಪುರುಷ ( 1 , 1 )
ಏಳುಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ( 1 , 1 )
ಏಳುಕುದುರೆಗಳ ( 1 , 1 )