ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಆಟದೊಳಿದ್ದರೇನೈಹೇಸಿ ( 1 , 1 )
ಆಟದೊಳು ( 1 , 1 )
ಆಟನಾಡಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಆಟನೀಟದೊಳಗಿನ ( 1 , 1 )
ಆಟನೋಟದಿಂದ ( 2 , 2 )
ಆಟನೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಟಪಾಟಗಳಿಂದ ( 1 , 1 )
ಆಟಪಾಟದಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಟಪಾಟದೋರು ( 1 , 1 )
ಆಟಪಾಟವ ( 1 , 1 )
ಆಟಮಾತ್ರದಿ ( 1 , 1 )
ಆಟಲೋಕೇಶ ( 1 , 1 )
ಆಟವ ( 4 , 4 )
ಆಟವÀ ( 2 , 2 )
ಆಟವನಾಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಟವನಾಡಿತು ( 1 , 1 )
ಆಟವನಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಆಟವನು ( 3 , 3 )
ಆಟವಮಡದಿ ( 1 , 1 )
ಆಟವಮಾಡುವ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡಬೇಕು ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡಲು ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡಿದ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡಿಸೋ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡುತ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡುತ್ತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡುವ ( 3 , 3 )
ಆಟವಾಡುವಿ ( 2 , 1 )
ಆಟವಾಡುವುದು ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡುವೆ ( 2 , 2 )
ಆಟವಾಡುವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಡ್ದೆ35 ( 1 , 1 )
ಆಟವಾತೋರಿದ ( 1 , 1 )
ಆಟವಾಯಿತವಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಟವಿದು ( 1 , 1 )
ಆಟವಿದುನೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಆಟವು ( 5 , 5 )
ಆಟವೂ ( 1 , 1 )
ಆಟವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಆಟವೊಭಕ್ತಭೂ'ುಗೆ ( 1 , 1 )
ಆಟಾ ( 2 , 2 )
ಆಟಾಪಟಾವೆಂಬಳ ( 1 , 1 )
ಆಟೋಪ ( 1 , 1 )
ಆಠಕ್ಯ ( 1 , 1 )
ಆಡ ( 3 , 3 )
ಆಡÀಬಾರದೆ ( 1 , 1 )
ಆಡÀಲೇಕಿನ್ನು ( 1 , 1 )
ಆಡÀುತ್ತಾ ( 1 , 1 )