ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಡಜಾಧಿಪನು ( 1 , 1 )
ಅಂಡಜಾಧಿಪನುದ್ದುಂಡ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಜಾಧಿಪವಹಗೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಜಾಮಿಳನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಜಾರಿಶಯನ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಜಾಸನ ( 1 , 1 )
ಅಂಡತ್ರಿದ ( 1 , 1 )
ಅಂಡದ ( 1 , 1 )
ಅಂಡದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಡದೊ-----ಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಅಂಡದೊಳಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಅಂಡದೊಳಗೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಡಪಿಂಡವಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲಿಯುತ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲಿಯುತಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲಿವುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲುವದು ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲೆದು ( 7 , 5 )
ಅಂಡಲೆಯದೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲೆಯಲು ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲೆವ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲೆವನೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಲೆವುತ ( 1 , 1 )
ಅಂಡವರತವು ( 1 , 1 )
ಅಂಡವಲಿವೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಸೇರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಾವರಣದ ( 1 , 1 )
ಅಂಡಾಳ್ ( 2 , 2 )
ಅಂಡಿಗೆಳೆದು ( 1 , 1 )
ಅಂಡುಗೊಂಡೆನ್ನಳೆದು ( 1 , 1 )
ಅಂಡೆಲೆವ ( 1 , 1 )
ಅಂಡೊಲಿವ ( 1 , 1 )
ಅಂತ ( 22 , 15 )
ಅಂತ- ( 3 , 3 )
ಅಂತ-ಕನ ( 1 , 1 )
ಅಂತಃ-ಕರುಣ ( 1 , 1 )
ಅಂತ-ರಂಗದ ( 1 , 1 )
ಅಂತ-ರಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತ-ರಂಗದೊಳಿರುವ ( 1 , 1 )
ಅಂತ: ( 1 , 1 )
ಅಂತ:ಕರಣದ ( 1 , 1 )
ಅಂತ:ಕರಣದಿ ( 3 , 3 )
ಅಂತ:ಕರಣೆ ( 1 , 1 )
ಅಂತ:ಕರುಣ ( 2 , 2 )
ಅಂತ:ಕರುಣಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತÀರಂಗದಿ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕ ( 7 , 7 )
ಅಂತಕಗಿತ್ತಾ ( 1 , 1 )
ಅಂತಕದೇವ ( 1 , 1 )