ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಸಕ್ಕದಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರಿ ( 4 , 4 )
ಸಕ್ಕರಿನಿತ್ತು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರಿಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆ ( 55 , 28 )
ಸಕ್ಕರೆ-ಹಾಲು-ಬೆಣ್ಣೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆ5 ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಗೂಡಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಘೃತನವನೀತದಧಿಕ್ಷೀರದಿಂದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಂದು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆದುಟಿ ( 2 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯಂಥ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯನು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯನೊಲ್ಲದೆ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯನೊಲ್ಲೆಆಯತಾಕ್ಷಿಯರ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯೀವೆನೊ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಯು ( 3 , 3 )
ಸಕ್ಕರೆಯೊಳಗೊ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆರುಚಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕರೆಲಡ್ಡಿಗೆತಂದ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ಕುಬಾಯಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತ ( 4 , 4 )
ಸಕ್ತತನದಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತದೇವಗುರುಭಕ್ತಿದಾನ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತನಾಗಿ ( 2 , 2 )
ಸಕ್ತನಾಗಿಗುಣ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತನಾಗಿಹ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತನು ( 2 , 1 )
ಸಕ್ತನೋ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತರಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತವಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತವಾಗಿಸು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತವಾಗಿಹುದು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿ ( 4 , 3 )
ಸಕ್ತಿಂಜಹಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಪುಟ್ಟಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಯ ( 4 , 4 )
ಸಕ್ತಿಯಲಿಭಿನ್ನ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಯಾಂತೈತರ್ಪುದೆಂದೆವು ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಯಿಂ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಯಿಂದ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಯಿಂದಿರುತಿಹರೊ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಯಿರೆ ( 1 , 1 )
ಸಕ್ತಿಲಿ ( 2 , 1 )
ಸಕ್ತೆ ( 1 , 1 )