ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಎತ್ತಿದವಗೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದವಗೆ8 ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದಳಾಗಅರಳಿದವು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದಳು ( 2 , 2 )
ಎತ್ತಿದಳೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದಾ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದಾತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದಾಯುಧವನಿಳುಹಿದರು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಂದೂ----ಬಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದೆ ( 2 , 2 )
ಎತ್ತಿದೆನೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿದ್ದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನ ( 7 , 6 )
ಎತ್ತಿನಂತೆ ( 3 , 2 )
ಎತ್ತಿನಂದದಲಿ6ಬಂಧುಗಳ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನಾ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನಿಂತಿದ್ದೇಳು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನಿಂತೆನೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನೋಡಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನೋಡಿದನಾಗ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿನ್ವೇಷದಿ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಪಟ್ಟನೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಪೋದನು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಬೆಳಗಿದರು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಭರದಿಂದಾ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಮುಗಿಯುತರಂಗಗೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರೀತಗೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರುವ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರೆ ( 8 , 6 )
ಎತ್ತಿರೆ1 ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರೆಕೋಲಅರ್ಥಿಲೆಕೆಲದೆಯರು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರೆಪ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರೆಲ್ಲ ( 2 , 1 )
ಎತ್ತಿರೆಲ್ಲಮಂಗಳರೂಪಗೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರೆಲ್ಲಸಂಗಾತೀತ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿರೇ ( 2 , 2 )
ಎತ್ತಿರೊ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿವಳ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಸಿಕೊಂಬುವರೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಹಾಕಿದೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಹಾಕುವರೆನೆ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಹಿಡಿವ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಹೋದು ( 1 , 1 )
ಎತ್ತಿಹ್ಯಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತೀ ( 1 , 1 )
ಎತ್ತು ( 9 , 7 )