ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಗಂಡದಪುಂಡರೀಕಾಭಾನಯನದ ( 1 , 1 )
ಗಡದಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಡದಲ್ಲುದೀಸಿದ ( 1 , 1 )
ಗಡದಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡದೈವ ( 1 , 1 )
ಗಡದೊಳಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಡದೊಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಡನ ( 35 , 19 )
ಗಂಡನಂಘ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಂತೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಂದದಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಲ್ಲೆಂಬುವಳು ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾಣೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾದನಿವನು ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾದೇನೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾನೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಾರಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಿಗೆ ( 3 , 3 )
ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನಿಹ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೀಗ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನು ( 6 , 5 )
ಗಂಡನುಣ್ಣದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನುಳ್ಳ ( 2 , 1 )
ಗಂಡನುಳ್ಳವರ್ಹಿಂದ್ಹಿಂದೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನುಳ್ಳವಳ ( 2 , 2 )
ಗಂಡನುಳ್ಳವಳೆಂದರಿಯದೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೂ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆ ( 22 , 10 )
ಗಡನೆಕೊಡೆಲೊ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆಂದತಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆಂದು ( 3 , 3 )
ಗಂಡನೆಂದೆನಿಸಿಹಗೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆಂದೇಳ್ವರ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆನಾನು24 ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆನಿಪ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆನಿಸಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆನಿಸಿದ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆನಿಸುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಗಡನೆನೆವರ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆಪ್ರೀಯರಾಮಪದಾಬ್ಜಮಧುಕರ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೆಲ್ಲೆಂದೆನಲಿ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೇ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೇನೆ? ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೊ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೊಡನೆ ( 1 , 1 )
ಗಂಡನೊಡನೆಯೇ-ನರ್ಥಿ ( 1 , 1 )