ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಏರಿಸಿಳುಹೋ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸು ( 3 , 2 )
ಏರಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸುವಳ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸುವಿ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸೆಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದೇಮಾಯೆತೋರ ( 1 , 1 )
ಏರಿಸೆವೆಂಬೊ ( 1 , 1 )
ಏರಿಹನೆ ( 1 , 1 )
ಏರಿಹುದೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏರಿಹ್ಯರು ( 1 , 1 )
ಏರಿಳಿದು ( 1 , 1 )
ಏರು ( 7 , 7 )
ಏರುಗಂಡಪರಾಧ ( 1 , 1 )
ಏರುತ ( 2 , 2 )
ಏರುತಲಿರುವುದು ( 1 , 1 )
ಏರುತಹುಡುಗರ ( 1 , 1 )
ಏರುತ್ತ ( 2 , 2 )
ಏರುಪೊಟ್ಟೆಯ ( 1 , 1 )
ಏರುವ ( 4 , 4 )
ಏರುವದಾಶಾ ( 1 , 1 )
ಏರುವದೇ ( 1 , 1 )
ಏರುವನ ( 1 , 1 )
ಏರುವನೆ ( 1 , 1 )
ಏರುವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಏರುವರು27 ( 1 , 1 )
ಏರುವಾಗ ( 1 , 1 )
ಏರುವಿ ( 1 , 1 )
ಏರುವುದಕೆ ( 1 , 1 )
ಏರುವೋ ( 1 , 1 )
ಏರೆ ( 1 , 1 )
ಏರೆಯ ( 1 , 1 )
ಏರೋ ( 1 , 1 )
ಏರೋದೊಂದು ( 1 , 1 )
ಏರೋವಾಹನವು ( 1 , 1 )
ಏರ್ದ ( 2 , 2 )
ಏರ್ದವನೇಇಪ್ಪರಿಯ ( 1 , 1 )
ಏರ್ದಿ ( 1 , 1 )
ಏರ್ಪಡಿಸಿನ್ನೂ ( 1 , 1 )
ಏರ್ಪಾಡು ( 5 , 1 )
ಏರ್ಯಾನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಏಲಕ್ಕಿ ( 2 , 2 )
ಏಲಕ್ಕಿಯ ( 1 , 1 )
ಏಲಾಲವಂಗ ( 1 , 1 )
ಏಲಾಲವಂಗದಿಂ ( 1 , 1 )
ಏಲೆ ( 1 , 1 )
ಏಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ( 1 , 1 )
ಏಲ್ಹೊಯತೈ ( 1 , 1 )
ಏವ ( 3 , 3 )
ಏವಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ( 1 , 1 )