ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಅಂ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಅಂಜಿಸಲುಕುಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸಲೇಕಮ್ಮಬಗೆಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸಿ ( 4 , 4 )
ಅಂಜಿಸಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸುವುದ್ಯಾಕಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸೆ ( 2 , 2 )
ಅಂಜಿಸೆಸಿರಿಯರಸನ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸೇವೆಂದರೆಖರೆಯವಾಗಿದ್ದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸೊದ್ಯಾಕ‌‌ಘ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಸೋದ್ಯಾತಕಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಜಿಹರಿಯ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುಜಾಕ್ಷನ ( 2 , 2 )
ಅಂಜುತಲಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುತಲೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುತಲೆಅಮ್ಮಭಾರತಿರತಿಸಮ್ಮಿಸಿಟ್ಟಳಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುತೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುಬುರುಕಗ್ವೀರತ್ವ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವ ( 3 , 2 )
ಅಂಜುವಂಥ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವದ್ಯಾಕಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವನಲ್ಲ ( 2 , 2 )
ಅಂಜುವನಲ್ಲಕಿಂಕರನು ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವನಲ್ಲಸಾಧುಸತ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವನಾ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವರೇನ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವರೇನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವಳಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವಳಲ್ಲಬೋಂಕನೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವಳಲ್ಲೋ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವಳೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವಳೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವೆ ( 3 , 3 )
ಅಂಜುವೆನದಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವೆನು ( 2 , 2 )
ಅಂಜುವೆನೆ ( 3 , 3 )
ಅಂಜುವೆನೆಂದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವೆನೇ ( 1 , 1 )
ಅಂಜುವೆನೊಂದಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜೂರ ( 4 , 4 )
ಅಂಜೂರದ ( 1 , 1 )
ಅಂಜೂರಿ ( 1 , 1 )
ಅಂಜೆನು ( 1 , 1 )
ಅಂಜೆನೂ ( 1 , 1 )
ಅಂಜೆನೊ ( 1 , 1 )
ಅಂಜೋದ್ಯಾತಕೆ ( 1 , 1 )
ಅಂಜೋನಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಅಂಜೋರೆ ( 1 , 1 )