ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಮಂಗಲಾಕ್ಷತೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾಂಗ ( 6 , 5 )
ಮಂಗಲಾಂಗನಿಗೆ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲಾಚರಿತ್ರ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾತ್ಮಕ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾತ್ಮನ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾತ್ಮನಾದ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾನನೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾಪ<?xmಟ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾರತಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾರತಿಯ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾರತಿಯೆತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲಾರ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲೆಕಸ್ತೂರಿಫಾಲೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಲೇ ( 2 , 2 )
ಮಂಗಲ್ಮಾತಕ ( 1 , 1 )
ಮಂಗವಾಗಿ ( 1 , 1 )
ಮಗವಾರೆನೋಟದಿ ( 1 , 1 )
ಮಗವಿಡಿದ ( 1 , 1 )
ಮಗಸನಿ ( 1 , 1 )
ಮಗಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ( 1 , 1 )
ಮಗಹತ್ತಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ ( 514 , 89 )
ಮಂಗಳ- ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ'ತ್ತ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ1 ( 2 , 2 )
ಮಂಗಳ1ಅಂಬುಜನಾಥ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ1ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ1ಶುಂಭಮರ್ದಿನಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂ2 ( 2 , 2 )
ಮಂಗಳ2ಆನಂದ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ2ಕನಕಕಲಶ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ2ಪರಮಚೈತನ್ಯ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ2ಮಂದಹಾಸನ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ2ಹರಧನು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂ3 ( 6 , 5 )
ಮಂಗಳ3ಹಸ್ತದಾಭರಣಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂ4 ( 2 , 2 )
ಮಂಗಳ4ಮರಗು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂ5 ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ5ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಗೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳ6 ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂ9 ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂಅಂಗಪ್ರತಿಸೇವೆಯೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಅತಿ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಈರೇಳು ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಂಓದಿದರೆ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಕಂಜಾಕ್ಷ ( 1 , 1 )
ಮಂಗಳಕನ್ನಡಿಯು ( 1 , 1 )