ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಬಚ್ಚಿಡಲು ( 2 , 2 )
ಬಚ್ಚಿಡಲ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡಿರೊ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡಿಸುವೆಇವರ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡುತ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡುವನವ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡುವೆ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಡುವೆನಾ-ಈ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚಿಯಿಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಚೆಯ ( 1 , 1 )
ಬಚ್ಯಾರೇ ( 1 , 1 )
ಬಜ ( 1 , 1 )
ಬಜಂತ್ರಿ ( 1 , 1 )
ಬಜಂತ್ರಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಂಜನ ( 1 , 1 )
ಬಜಬಜಿಸುತಮಗನನು ( 1 , 1 )
ಬಜಬೆಣ್ಣೆನಿಡುವೆನು ( 1 , 1 )
ಬಂಜವು ( 1 , 1 )
ಬಜಾರ ( 2 , 2 )
ಬಜಾರಕ್ಕೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಜಿಯ ( 1 , 1 )
ಬಂಜಿಯರು ( 1 , 1 )
ಬಜಿಸುವ ( 1 , 1 )
ಬಂಜೆ ( 5 , 5 )
ಬಂಜೆಗೆ ( 3 , 2 )
ಬಂಜೆಗ್ಹೊಳೆವುದೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಜೆಯ ( 2 , 2 )
ಬಂಜೆಯನು ( 2 , 2 )
ಬಂಜೆಯಾ ( 1 , 1 )
ಬಂಜೆಯಾಗಿಜಾಲಿಸಿಹೋಗುತಿದೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಜೆಯು ( 1 , 1 )
ಬಂಟ ( 21 , 13 )
ಬಂಟ5 ( 1 , 1 )
ಬಟಕುಚಪಟ ( 1 , 1 )
ಬಂಟಗಾಗಿರೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟಗೆ ( 1 , 1 )
ಬಂಟತನವಿದ್ದರೇನು ( 1 , 1 )
ಬಂಟನ ( 3 , 3 )
ಬಂಟನನುಜನ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನನುಪರರು ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನವ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಹುದೊ1ಭೀಕರಅಕ್ಷಮೊದಲಾದರೊದೆದುಏಕಜ್ವಾಲೆಯಲಿ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾಗದವ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾಗಿ ( 4 , 4 )
ಬಂಟನಾಗುತ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾದ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾದನೆಂಬ ( 1 , 1 )
ಬಂಟನಾದಮುಖ್ಯ ( 1 , 1 )