ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಘನರೂಪಸ್ಫುರದುರಗಾಧಿಪ ( 1 , 1 )
ಘನರೋಗ ( 1 , 1 )
ಘನರೋಗಗ್ರಸ್ತರು ( 1 , 1 )
ಘನರೋಗವನೆ ( 1 , 1 )
ಘನರೋಷ ( 1 , 1 )
ಘನಲಕ್ಷಣ ( 1 , 1 )
ಘನಲಕ್ಷಣಾ ( 1 , 1 )
ಘನಲಿಂಗ ( 2 , 2 )
ಘನಲಿಂಗವಾ ( 1 , 1 )
ಘನಲೀಲ ( 2 , 2 )
ಘನಲೀಲಾ ( 4 , 2 )
ಘನಲೀಲಾಕುಲ ( 1 , 1 )
ಘನಲೀಲೆ ( 3 , 2 )
ಘನಲೀಲೆಯು ( 1 , 1 )
ಘನಲೋಲ ( 2 , 1 )
ಘನವ ( 7 , 5 )
ಘನವಆಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಕಂಡು ( 1 , 1 )
ಘನವಂತ ( 5 , 3 )
ಘನವಂತನಿವೆನೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘನವಂತನೆನಿಸಿಕೊಂಬೆಅನುಗಾಲ1ಹರಿನಿಮ್ಮ ( 1 , 1 )
ಘನವಂತನೆನೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಂತಾ ( 1 , 1 )
ಘನವಂತೆ ( 1 , 1 )
ಘನವದನೆ ( 1 , 1 )
ಘನವನರಸಿ ( 1 , 1 )
ಘನವನು ( 5 , 4 )
ಘನವನುಳುಹಿ ( 1 , 1 )
ಘನವನೊಳಗೊಂಡಿಹ ( 1 , 1 )
ಘನವಮ್ಮ-ಕರೆದು ( 1 , 1 )
ಘನವಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಘನವಯ್ಯಹೆಚ್ಚು ( 1 , 1 )
ಘನವಯ್ಯಾರೋದನೆಯಾಗಿಹುದೆನಗಯ್ಯಾ ( 1 , 1 )
ಘನವರ್ಣಾಂಗ ( 1 , 1 )
ಘನವರ್ಷಣಕೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಘನವಲ್ಲವೆಂದು ( 1 , 1 )
ಘನವಸಂತವು ( 1 , 1 )
ಘನವಸ್ತು ( 1 , 1 )
ಘನವಹುದು ( 1 , 1 )
ಘನವಹುದೆ ( 2 , 2 )
ಘನವಾ ( 5 , 3 )
ಘನವಾಗಿ ( 35 , 18 )
ಘನವಾಗಿದನುಜರ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗಿದೆ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗಿನೆಲಿಸಿತೀಗ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗಿಹÀ ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗುತಿರಲು ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗುತಿಹ್ಯದು ( 1 , 1 )
ಘನವಾಗುವುದನ್ನು ( 1 , 1 )