ಪ್ರಾರಂಭ ಪದದ ಹುಡುಕು

(12426) (4495) (4277) (721) (3539) (262) (280) (0) (4163) (906) (200) (2391) (503) (68) ಅಂ (1741) ಅಃ (1741) (35016) (1106) (10538) (1666) (75) (6060) (392) (7876) (241) (1) (136) (115) (326) (38) (107) (18372) (202) (14184) (4105) (28941) (28878) (870) (19841) (11077) (32460) (3424) (7808) (0) (3586) (18532) (11745) (318) (34929) (14748) (230)

ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದಗಳು

ಒಂದಕೊಂದರಬಲ ( 1 , 1 )
ಒಂದಕೊಂದು ( 2 , 2 )
ಒಂದಕ್ಕೆ ( 6 , 3 )
ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕೆ ( 1 , 1 )
ಒಂದಕ್ಕೊಂದರ ( 1 , 1 )
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ( 2 , 2 )
ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ಹೆಚ್ಚಿಸುತ ( 1 , 1 )
ಒದಗದ ( 3 , 3 )
ಒದಗದಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒದಗದಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗದು ( 1 , 1 )
ಒದಗದೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗದೆಂದಿಗಿಲ್ಲ ( 1 , 1 )
ಒದಗಬೇಕೊ ( 1 , 1 )
ಒದಗಯ್ಯ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲಾಗ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲಿ ( 4 , 3 )
ಒದಗಲಿಕ್ಕೇ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲಿನಿರ್ದೋಷಸರ್ವೇಶ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲಿಲ್ಲವೋ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲಿಲ್ಲಾ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲೀ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲೀಯದು1ಭರದಿ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲು ( 4 , 4 )
ಒದಗಲುದರ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲುದ್ಧುøತ ( 1 , 1 )
ಒದಗಲೆಂದು ( 1 , 1 )
ಒದಗಾದು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿ ( 89 , 32 )
ಒದಗಿಕದ್ದೊಯ್ದತಿರಗದೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿಗೋ ( 2 , 1 )
ಒದಗಿಟ್ಟುಕೊ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತಇಟ್ಟ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತಂದು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತಲ್ಲ ( 3 , 3 )
ಒದಗಿತು ( 8 , 6 )
ಒದಗಿತುಅತ್ಯಂತ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತುಹಿತ್ತಲಿನ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತೆಂದನು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತೆಂದು ( 2 , 2 )
ಒದಗಿತೊ ( 2 , 2 )
ಒದಗಿತೋ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿತೋದೇಶಿಕೋತ್ತಮನ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದ ( 16 , 12 )
ಒದಗಿದಕಷ್ಟಕಳೆದÀು ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಂತೆ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಂಥ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದಧನ ( 1 , 1 )
ಒದಗಿದನ ( 1 , 1 )